ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η Α. ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ & YΙΟΣ απευθύνεται κυρίως σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, αφού η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι οι Βιομηχανικές Μεταλλικές Κατασκευές, και αναλύεται ως εξής:

Α.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 • Γενικές μεταλλικές κατασκευές βάσει κατασκευαστικών σχεδίων πελατών μας.
 • Γενικές μεταλλικές κατασκευές βάσει απαιτήσεων των πελατών μας με δική μας τεχνογνωσία και design .
 • Μεταλλικά σιλό για ξηρά φορτία ( τσιμέντο, κονιάματα).
 • Μεταλλικά σιλό δεξαμενές για υγρά φορτία (ασβεστοπολτός, άσφαλτος, τροποποιημένα γαλακτώματα κλπ.)
 • Αir slides και συστήματα αερομεταφοράς.
 • Εξαρτήματα καθώς και πλήρη συγκροτήματα παραγωγής ασφάλτου.

Αρχή σελίδας

Β.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Μελέτη , σχεδίαση και κατασκευή συγκροτημάτων παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στις ακόλουθες γενικές μορφές :

 • Εργοστασιακές μόνιμες μονάδες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος
 • Εργοταξιακές μονάδες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος μεγάλων αποδόσεων.
 • Εργοταξιακές μονάδες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος χωρίς θεμελίωση semi mobile units.
 • Εργοταξιακές πλήρως κινητές και αυτόνομες μονάδες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος full mobile units.
 • Ειδικές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος (υφυγρού κλπ.) για εργοστάσια προκατασκευών.

Αρχή σελίδας

Γ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή σε συνεργασία με ξένους Οίκους συγκροτημάτων παραγωγής κονιαμάτων στις ακόλουθες γενικές μορφές :

 • Εργοστασιακές μόνιμες μονάδες παραγωγής κονιάματος με τελικό προϊόν σε μορφή bulk ή και bags με βάση πρώτης ύλης το γύψο.
 • Εργοστασιακές μόνιμες μονάδες παραγωγής κονιαμάτων με τελικό προϊόν σε μορφή bulk ή και bags με βάση πρώτης ύλης τον ασβεστόλιθο.
 • Μικρές πρωτοπόρες εργοστασιακές μονάδες σε μορφή προκατασκευασμένων τμημάτων MODULES γιά την παραγωγή κονιαμάτων με τελικό προϊόν σε μορφή χύδην – bulk ή και bags .

Αρχή σελίδας

Δ.ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ.

Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή σε συνεργασία με ξένους Οίκους κινητών εργοταξιακών μονάδων παραγωγής ασφαλτομίγματος.

Αρχή σελίδας

Ε.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και εφαρμογή συστημάτων αποκονίωσης και προστασίας του περιβάλλοντος για τις παραπάνω αναφερόμενες μονάδες καθώς και συστήματα ανακύκλωσης σκυροδέματος .

Αρχή σελίδας

Ζ.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει μετά από μελέτη και σχεδίαση σε παλαιές μονάδες να:

 • τοποθετήσει τον ενδεικνυόμενο αναμικτήρα σε παλιές ζυγιστικές ογκομετρικές μονάδες
 • αναβαθμίσει τα παλαιά ζυγιστήρια με σύγχρονα τοποθετώντας σύστημα δυναμοκυψελών C 3 καθώς και νέων οργάνων τηλένδειξης ζυγών για να είναι σύμφωνα με το νέο κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
 • αναβαθμίσει ολόκληρο ή μέρος του χειριστηρίου .

Αρχή σελίδας

Η.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Η εταιρία είναι σε θέση να καλύψει με service και ανταλλακτικά μονάδες σε όλη την Ελλάδα ακόμη και εάν αυτές είναι κατασκευής άλλου κατασκευαστή.

Αρχή σελίδας

Θ.ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ

Η εταιρία είναι σε θέση να κατασκευάσει οποιοδήποτε ειδικό μεταλλικό εξάρτημα ζητηθεί και που αφορά συγκροτήματα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ασφαλτομιγμάτων.

 • Αναμικτήρες σκυροδέματος
 • Επενδύσεις και εξαρτήματα αναμικτήρων
 • Κοχλίες μεταφοράς τσιμέντου
 • Βαλβίδες, σύρτες και κλαπέτα
 • Φίλτρα και συστήματα αποκονίωσης
 • Μελέτες και εκσυγχρονισμός παλαιών μονάδων
 • Μεταφορικές ταινίες
 • Συστήματα διανομής αδρανών

Αρχή σελίδας

Ι.ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Συνεργασία με την εταιρία METSO MINERALS μέσο των αντιπροσώπου της NORDBERG ΕΛΛΑΣ ΑΕ και T.M.E.C. Κύπρου.

Αρχή σελίδας